Záverečná správa 2013/2014

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

Adresa školy

Školská 212/19, 059 92 Huncovce

Telefón

052-4562122

E-mail

zs.huncovce.svitanova@gmail.com

www stránka

zshuncovce.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Huncovce, Hlavná 29

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Margita Svitanová

052-4562122

zs.huncovce.svitanova@gmail.com

ZRŠ

Mgr. Mária Mačáková

052-4683152

zs.huncovce.macakova@gmail.com

ZRŠ

Mgr. Anna Jankurová

    052-4683152

za.huncovce.svitanova@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Lucia Troppová

 

PaedDr. Daniela Tribulová

ostatní zamestnanci

Andrej Hurajt

zástupcovia rodičov

Monika Žembová

 

Alena Vaxmanská

 

Slávka Krejsová

 

Mgr. Paulína Krasuľová - predseda

zástupcovia zriaďovateľa

Ing. Jana Tabáková

 

Jana Valtošová

 

Marcel Novák

 

Ing. Viera Hurajtová

Poradné orgány školy

V šk. roku 2013/2014 pedagógovia pracovali v poradných orgánoch riaditeľa školy:

MZ I. stupeň

PK II. stupeň

Pedagogickí zamestnanci v rámci metodických orgánov na svojich zasadnutiach pracovali na základe plánov MZ a PK. Pri ich tvorbe vychádzali z POP, ŠkVP a PPŠ.

Zástupkyne RŠ pre I. a II. stupeň na stretnutiach MZ a PK boli nápomocné pedagógom pri riešení vzniknutých problémov v rámci možností,  podmienok a potrieb školy.

Na spoločných zasadnutiach MZ a PK boli prijímané úlohy súvisiace s prácou so žiakmi a činnosťou pedagógov. Ich plnenie bolo priebežne vyhodnocované.

Členovia MZ a PK pod vedením vedúcich MO sa počas školského roka na spoločných zasadnutiach venovali:

1. hodnoteniu triednych kolektívov

2. hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov

3. práci s problémovými žiakmi - individuálnym prístupom k slaboprospievajúcim žiakom

4. práci s individuálne začlenenými žiakmi

5. výmene pedagogických skúseností formou vzájomných hospitácií

6. hodnoteniu celoškolskej aktivity "Čítame a vzdelávame sa"

7. účasti žiakov na školských a okresných súťažiach

8. zdravej výžive

9. Mesiacu úcty k starším

10. školským a mimoškolským aktivitám so žiakmi

11. práci žiakov v skleníku

12. spolupráci s rodičmi

13. aktuálnym úlohám - školský vzdelávací program, exkurzie, výlety, záujmové útvary

14. environmentálnej výchove

15. zdravému životnému štýlu

16. začleneniu prierezových tém do vyučovacieho procesu

17. využívaniu IKT vo vyučovacom procese

18. humanistickému prístupu vo výchove

19. zápisom detí do 1. ročníka

20. spolupráci s materskou školou

21. zberovým aktivitám

22. estetizácii (úprave) interiéru školy

 

Niektorí členovia MO sa zúčastnili konferencie, ktorú organizovala Letná škola v Poprade. Účasťou na blokovom vyučovaní získali nové poznatky o práci so žiakmi a zároveň prejavili záujem tieto poznatky uplatniť aj vo vyučovaní na našej základnej škole.

 

Metodické združenie má funkciu poradného orgánu. Vedúce MO svoje kompetencie uplatňovali v rámci svojej práce a zodpovednosti, ale aj vo vzťahu k členom MO a vedeniu školy.

Oceňujeme záujem a prácu pedagógov, prostredníctvom ktorej dosiahli kvalitu vyučovacieho procesu.

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

MZ I. stupeň

Mgr. Monika Starinská

pedagógovia I. st., vychovávateľka ŠKD

PK II. stupeň

Ing. Eva Demková

pedagógovia II. st., asistent učiteľa

PK spoločenskovedných predmetov

Mgr. Andrea Zummerová

vyučujúci II. st.

PK prírodovedných predmetov

Mgr. Marcela Kottmannová

vyučujúci II. st.

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 343

Počet tried: 24

I. stupeň 13 tried = 180 žiakov

II. stupeň 11 tried = 163 žiakov

 

Štruktúra tried:

 • nultý ročník: 1 trieda - 14 žiakov
 • prvý ročník : 2 triedy - 32 žiakov
 • bežné triedy: 14 tried - 233 žiakov
 • špeciálne triedy: 7 tried - 64 žiakov

 

Z celkového počtu 24 tried je na ZŠ 7 špeciálnych tried:

 • na I. stupni 4 špeciálne triedy = 34 žiakov
 • na II. stupni 3 špeciálne triedy = 30 žiakov

 

Z celkového počtu 110 začlenených žiakov je:

 • v špeciálnych triedach 64 žiakov
 • individuálne začlenených:  10 žiakov s úpravou učebných osnov

                                                          8 žiakov bez úpravy učebných osnov

                                                       17 žiakov po PV a ŠPV podľa bežných učebných osnov

                                                       11 žiakov s mentálnym postihnutím

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

3

3

3

3

3

2

2

2

2

23

počet žiakov

40

45

40

41

37

26

30

38

32

329

z toho ŠVVP

8

8

16

11

15

18

10

10

12

108 žiakov

0. ročník

1

               

 14 žiakov

v ŠKD

17

               

    17 detí

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 28.6.2014: 59 detí

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2014: 81 žiakov

 

Z celkového počtu 81 žiakov je k 01.09.2014 do nultých a prvých ročníkov  zaradených:

 • 0 ročník - 29 detí
 • 1. A trieda - 22 žiakov ( detí po zápise)
 • 1. B trieda - 22 žiakov ( 8 detí zo zápisu + 14 žiakov postupuje z nultého ročníka)
 • 1. C špeciálna trieda - 8 žiakov (2 žiačky postupujú z nultého ročníka + 6 žiakov opakuje  ročník)

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

1. Školskú dochádzku na základnej škole ukončilo 43 žiakov

Ø  9. A - 23 žiakov

Ø  9. B - 9 žiakov

Ø  8. B - 9 žiakov

Ø  7. B - 1 žiak

Ø  5. A - 1 žiak

2. V štúdiu na stredných školách pokračuje 29 žiakov

 • 1 žiak Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
 • 1 žiak Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
 • 1 žiak Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
 • 4 žiaci Stredná pedagogická škola, Bottova 15AQ, Levoča
 • 3 žiaci SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad
 • 8 žiakov Stredná odborná škola, Kušnierska brána, 249/2, Kežmarok
 • 2 žiaci Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
 • 1 žiak Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad
 • 1 žiak Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
 • 3 žiaci Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad
 • 4 žiaci Súkromné OU, Biela voda 2, Kežmarok

3. Do pracovného pomeru sa zaradilo 12 žiakov.

 

4. V dochádzke na ZŠ pokračujú 2 žiaci.

 

Pomoc pri výbere stredných škôl žiakom poskytla pracovníčka CPPPaP v Kežmarku PhDr. Viera Havašová, ktorá žiakov usmernila a pomohla im zorientovať sa v rozhodovaní.

 

Nápomocné v tomto smere boli aj aktivity, ktoré žiakom základných škôl pripravili na stredných školách:

 • burza stredných škôl v Kežmarku - tvorivé dielne na SOU Biela voda v Kežmarku
 • dni otvorených dverí v jednotlivých stredných školách

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Prospech žiakov

Trieda

0.A

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

2.C

3.A

priemer

Sl. hod.

Sl. hod.

Sl. hod.

Sl. hod.

1,27

1,6

1,83

1,43

 

Trieda

3.B

3.C

4.A

4.B

4.C

5.A

5.B

5.C

6.A

priemer

1,92

1,26

1,22

1,69

1,8

1,65

2,24

1,50

1,86

 

Trieda

6.B

7.A

7.B

8.A

8.B

9.A

9.B

priemer

1,68

1,53

1,96

2,05

2,38

2,18

2,00

Výsledky externých meraní

Žiaci našej školy dosiahli:

1. v školskom roku 2012/2013:

v rámci Slovenska

 • v predmete SJL horšiu úspešnosť o 12,01 %
 • v predmete matematika horšiu úspešnosť o 17,78 %

 

2. v školskom roku 2013/2014:

 

v rámci Slovenska

 • v predmete SJL horšiu úspešnosť o 9,09 %
 • v predmete matematika horšiu úspešnosť o 17,04 %

3. v porovnaní s výsledkami žiakov v uplynulom školskom roku v rámci našej školy boli   

    výsledky žiakov v Testovaní 9-2014 mierne zlepšené:

 • v predmete slovenský jazyk a literatúra o 2,92 %
 • v predmete matematika  o 0,74 %

 

Aj napriek miernemu % zvýšeniu výsledkov žiakov v Testovaní 9-2014 nie sme spokojní. Hlavne v predmete matematika naši žiaci výrazne zaostali za národným priemerom. Vzhľadom na vynaložené úsilie a prácu so žiakmi prevládal aj v tomto školskom roku nezáujem žiakov 9. ročníka o dôslednú prípravu na národné testovanie. Triedna učiteľka priebežne informovala rodičov o príprave na testovanie, čo sa možno odrazilo v miernom percentuálnom zlepšení v porovnaní s výsledkami Testovania 9-2013.

 

Na zlepšenie čitateľskej gramotnosti prijalo vedenie školy pre školský rok 2013/2014 opatrenie zavedením voliteľného predmetu:

Hravé čítanie - na I. stupni.

Práca s informáciami a komunikácia – na II. stupni.

 

Vzhľadom k prvým výsledkom tohto šk. roka vyučujúce konštatujú, že systematickou prácou žiaci postupne získavajú záujem o čítanie, zlepšuje sa ich čitateľské vnímanie, orientácia v texte, celková práca s textom.

Výsledky Testovania 9-2014 teda ostávajú aj na ďalšie školské roky v úsilí pedagógov všetkých predmetov . Hlavne žiaci si musia uvedomiť svoj  prístup k  povinnostiam, k osvojovaniu si vedomostí a schopností, ktoré im pedagógovia denne predkladajú vo vyučovacom procese.

Riaditeľstvo školy predpokladá,  že kontinuálne vzdelávanie pedagógov  zamerané práve na čitateľskú gramotnosť pod názvom: Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov marginalizovaných rómskych komunít, prispeje k uplatňovaniu  inovatívnych výučbových foriem a metód vo vyučovacom procese na našej základnej škole.

Práve zručnosť v práci s textom v nadväznosti na vedomostnú úroveň je rozhodujúcim predpokladom úspešností v Testovaní 9-2014.

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Rozdiel priem. úspešnosti školy oproti SR

Priem. úspešnosť v rámci SR

Testovanie 9-2014 SJL

19

52,91

- 9,09

62,00

Testovanie 9 -2014 MAT

19

37,63

- 17,04

54,67

 

 

Zavedenie nových voliteľných predmetov do vyučovacieho procesu:

 • Hravé čítanie  v  1. – 4. ročníku
 • Zábavná angličtina v 2. ročníku
 • Práca s informáciami a komunikácia v 5. – 9. ročníku
 • Regionálna výchova v 5. – 8. ročníku
 • Finančná gramotnosť v 6. ročníku
 • Výchova k dospelosti v 6. a 9. ročníku

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci školy

Počet zamestnancov: 47

I. Pedagogických zamestnancov: 35

a)  riaditeľka školy: 1

b)  zástupkyňa riaditeľky školy: 2

c)  učitelia: 28

d)  asistentka učiteľa: 4 / 2 z projektu

-z toho

a) vyučujúci náboženskej výchovy: / 2 znížený úväzok

b) výchovný poradca - 1

c) špeciálny pedagóg - 2

d) vychovávateľka – 1

e) logopéd – 1

 

II. Nepedagogických zamestnancov 12:

- 7 v základnej škole

- 5 v školskej jedálni, z toho 2 so zníženou pracovnou schopnosťou

 

III. Na rodičovskej dovolenke:

a)  Mgr. Andrea Šašalová - uč. I. stupňa

b)  Mgr. Stanislava Kellnerová. učiteľka I. stupňa

c)  Mgr. Jana Mudráková, učiteľka II. stupňa

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

 

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

-

31

31

vychovávateľov

-

1

1

asistentov učiteľa

-

4

4

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetci pedagogickí zamestnanci našej základnej školy sú kvalifikovaní = 100%.

Vo vyučovaní predmetov bola v školskom roku 2013/2014 dosiahnutá 95, 60 % kvalifikovanosť a 4,40 % nekvalifikovanosť vo vyučovaní predmetov: slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, občianska náuka, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatická výchova, etická výchova, anglický jazyk, výchova umením a prírodoveda.

Z celkového počtu 29 neodborne odučených hodín bolo najviac v predmete občianska náuka = 8 hodín. Na vyučovanie tohto predmetu nemáme na škole kvalifikovaného pedagóga.

Z celkového počtu 636 vyučovacích hodín na škole bolo neodborne odučených 28 vyučovacích hodín. V porovnaní s minulým školským rokom sa nám podarilo znížiť neodborne vyučované predmety o 16 hodín (44 hodín = šk. rok. 2012/2013 na 28 hodín = šk. rok 2013/2014, čo považujeme za výrazný úspech).

Taktiež niektoré vyučovacie hodiny uvedených predmetov boli pedagógom dané do počtu vyučovacích hodín na doplnenie úväzku, kde sa v plnej miere nepodarilo zvlášť u pedagógov II. stupňa prideliť predmety podľa kvalifikácie a aprobácie pedagógov.

Vedenie základnej školy pri zostavovaní vyučovacieho úväzku pedagógov využilo všetky možné kombinácie, aby bolo odučených neodborne málo predmetov.

Vzhľadom k dosiahnutej percentuálnej úrovni kvalifikovane a odborne vyučovaných predmetov - 96,60 % - riaditeľstvo vyjadruje spokojnosť.

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

7. B

SJL

4

4. B

VLA

1

5. A

OBN

1

5. B

OBN

1

6. A

OBN

1

7. A

OBN

1

7. B

OBN

1

8. A

OBN

1

8. B

OBN

1

9. B

OBN

1

4. B, 1. B

PDA

2

7. B

HUV

1

6. A

VYV

1

8. A, 8. B

VUM

2

4. A

IFV

1

7. A, 7. B

SEE

2

5. B, 8. B

ANJ

5

1. a 2. stupeň

ETV

1

Celkom

 

28 vyučovacích hodín odučených neodborne

Vzdelávanie zamestnancov

Kreditový príplatok na základe získaných kreditov kontinuálnym vzdelávaním k 30.06.2014 je vyplácaný pedagógom:

Meno

Priznané kredity

Meno

Priznané kredity

Mária Mačáková

60

Ing. Eva Demková

60

Mgr. Monika Starinská

60

Mgr. Jana Mudráková

30

Mgr. Lýdia Bašistová

60

Mgr. Jana Šperková

60 / od 7.12.2013 = 1. ATESTÁCIA

Mgr. Lucia Troppová

30

Mgr. Silvia Olajosová

30

Ing. Oľga Kontrošová

60

Mgr. Klára Andreasová

30 / od mája 2014 = 60 kreditov

Mgr. Anna Jankurová

60

Mgr. Kamila Haddenová

60

Mgr. Martina Pažáková

60

Mgr. Zlatica Kráľovská

30

Mgr. Jana Bednarčíková

60

Mgr. Stanislava Žembová

30

Mgr. Vladimír Buc

30 / od mája 2014 = 1. ATESTÁCIA

Mgr. Radomíra Bačová

30

Mgr. Margita Svitanová

60

Mgr. Marcelka Kottmannová

60

PaedDr. Daniela Tribulová

60

Mgr. Stanislava Kellnerová

30

Vedenie školy umožnilo pedagógom vzdelávať sa aj v školskom roku 2013/2014.

Aktualizačné vzdelávanie absolvovali:

Mgr. Klára Andreasová - Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní

Mgr. Jana Becková - Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní

                                - Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy

                                - Školská integrácia

Mgr. Jana Šperková - Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní

                                 - Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy

                                 - Školská integrácia

 

V apríli 2014 sa jednotliví pedagógovia zapojili do inovačného vzdelávania Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré bude mať pokračovanie v školskom roku 2014/2015: Mgr. Mária Mačáková, Mgr. Anna Jankurová, Mgr. Zlatka Kráľovská, Mgr. Jana Becková, Mgr. Kamila Haddenová,  Mgr. Silvia Olajosová, Mgr. Radka Bačová, Mgr. Vladimír Buc, Mgr. Anna Džurňáková, Mgr. Oľga Kontrošová, Mgr. Lucia Troppová.

Osvedčenie o I. atestácii získal Mgr. Vladimír Buc

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

I. Vedomostné súťaže

Matematický klokan – Celoslovenská matematická súťaž

Úspešní riešitelia: Sofia Krasuľová – 4.A

                              Bianka Závacká – 4.A

                              Erik Fiamčík – 2. A

 

Maxík – Celoslovenská matematická súťaž

Damián Cehula – 3.A

Šimon Migáč – 3.A

 

Všetkovedko - Celoslovenská vedomostná súťaž

Úspešní riešitelia: T. Jasenčák, M. Vaxmanský, L. Kačmárová – 4.A

                              J. Drzewiecký – 5.A

 

Pytagoriáda – okresné kolo

Úspešný riešiteľ: Damián Cehula – 3.A

 

Geografická olympiáda – okresné kolo

Úspešní riešitelia: Drzewiecký Jakub – 5.A

                              Olívia Horníková – 5.A

                              Marek Koščák – 8.A

                              Lucia Tribulová – 8.A

 

Chemická olympiáda – okresné kolo

Úspešní riešitelia: Martin Kulka – 9.A

                              Estera Kapolková – 9.A

 

Šaliansky Maťko – okresná súťaž - 3. miesto 

Sofia Krasuľová – 4. A

 

Matúš 2014, súťaž talentov Vikartove  - 1. miesto

Sofia Krasuľová – 4.A

 

Veľkonočné aranžovanie – okresné kolo – povinná disciplína - 2. miesto

Diana Parimuchová – 9.A

 

 

Divadelný Maťko (vo Svite)

7.A – Život Ľ. Štúra – divadelná hra - účasť

K. Fedák a S. Krasuľová – prednes – účasť

 

Osmijanko – celoslovenská čitateľská súťaž. Zapojili sa žiaci 4. A

                  

IV. Športové súťaže

Bedmintonový turnaj – krajské kolo - 4. miesto:

Adam Novák - 9.A, Denis Polovka - 9.A, Tomáš Jančo-8.A

 

Bedmintonový turnaj – obvodové kolo chlapci -1. miesto:

Adam Novák - 9.A, Denis Polovka - 9.A, Tomáš Jančo - 8.A

 

Bedmintonový turnaj – obvodové kolo dievčatá - 2. miesto :

Simona Žrobeková  - 9.A, Patrícia Kubašovská - 8. A, Erika Mudráková  - 7.A

Jančo  - 1. miesto, postup do krajského kola

 

Obvodové kolo futbalového turnaja mladších žiakov - 3. miesto:

Dominik Galica, Lukáš Kubašovský, Samo Polhoš, Ľubo Polhoš, Marcel Gabčo, Martin Oračko a Mário Polhoš 

 

Obvodové kolo futbalového turnaja mladších žiakov - 4. miesto:

Adam Novák, Erik Pňakovič, Dominik Haluščák, Zdeno Polhoš, Denis Polovka, Juraj Dubec, Marek Dubec, Marcel Karol

 

Florbalový turnaj – okresné kolo, mladšie žiačky - 2. miesto:

Kristína Oračková - 5.B, Martina Polhošová - 6.A, Radoslava Valtošová, Katarína Lamperová, Vanesa Vilčeková, Erika Mudráková - 7.A

 

Florbalový turnaj – okresné kolo, staršie žiačky  - 2. miesto:

Karina Čatlochová – 8.A, Patrícia Kubašovská - 8.A, Diana Parimuchová, Radka Mravová, Alena Jurgovianová, Dominika Šiserová, Simona Žrobeková  -  9.A

Dopravná súťaž z praktickej aj teoretickej časti (školská súťaž)

Víťazi I. stupňa:

1. miesto - Adam Novák -  9.A

2. miesto - Michal Romaňák -  9. A

3. miesto - Jakub Harnish -  9.A

Víťazi II. stupňa:

1. miesto - Bianka Závacká -  4.A

2. miesto - Alex Novák -  3.A

3.miesto -  Ema Geciová, Erik Fiamčík -  2.A

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

I. Celoškolské aktivity

Čítame a vzdelávame sa

Medzinárodný deň školských knižníc

Mesiac úcty k starším

Červené stužky - celoslovenská kampaň

Narodenie Ľudovíta Štúra - divadelné predstavenie, účasť na súťaží

Týždeň boja proti drogám

Besedy s policajtmi - 1 x mesačne v 5. A, 5. B triede

Mikuláš prichádza - stretnutie žiakov 1. roč. s Mikulášom

Vianočná besiedka

Plavecký výcvik

Lyžiarsky výcvik

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

Najkrajší list priateľovi

Týždeň slovenských knižníc

Deň detskej knihy

Deň Rómov

Matematická olympiáda

Geografická olympiáda

Chemická olympiáda

Svetový deň vody

Športové súťaže

Vedomostné súťaže

Besiedka k Mesiacu úcty k starším

Besiedka k Dňu matiek

Zberové aktivity

Detský karneval

Aktivity k Dňu Zeme, Svetový deň mlieka, Deň pre bezpečnejší internet, Deň narcisov, Svetový deň bez fajčenia

Kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníka zrealizovala PhDr. Viera Havašová pracovníčka OPPPaP v Kežmarku.

Prednáška o dospievaní pre žiakov 9. A, 9. B, 8. A,  8. B triedy s pani Čolákovou.

Na veľmi dobrej úrovni a k spokojnosti žiakov aj rodičov bola realizovaná práca p. učiteliek Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom vo Vlkovej, elokovaného pracoviska na našej základnej škole od šk. roku 2011/2012.

1. Mgr. Miroslava Čenščáková vyučovala hru na hudobnom nástroji /elektronické klávesy/ a literárno-dramatickú činnosť. Žiaci  pod jej vedením prezentovali svoju činnosť vystúpením na kultúrnych podujatiach školy.

2. Mgr. Katarína  Horníková realizovala so  žiakmi výtvarnú  činnosť. Žiaci, zamestnanci    školy a  rodičovská verejnosť mali možnosť pozrieť si výtvarné práce prostredníctvom výstavky, ktorú p. učiteľka uskutočnila pri kultúrnych podujatiach školy. Výtvarné práce žiakov zdobia aj interiér našej školy.

II. Zberové aktivity

Celý školský rok sa žiaci úspešne zapájali do projektu očisty prostredia zberom PET vrchnákov, vypísaných pier zn. Tornádo, zapojením sa do celoslovenskej súťaže spoločnosti Centropen a zberu PET fliaš, zapojením sa do celoslovenskej súťaže EKOhra spoločnosti LIDL.

Pri zbere pier TORNÁDO sme boli úspešní a umiestnili sme sa v súťaži, ktorú vyhlásila firma CENTROPEN, na 6. mieste. Zaslúžili sa o to triedy  4.A, 3.B, 2.A, 4.B, 3.A, 2.B, 3.C, 5.A, 5.B, 1.A. Tieto triedy nazberali spolu 247 kusov vypísaných pier.

Do zberu PET fliaš sa do súťaže zapojili všetky triedy. Ale najviac aktívne boli triedy 4.A, 2.A, 3.A, 8.A a 7.A. Naša škola sa v celoslovenskom merítku umiestnila na peknom 143. mieste (14 856 fliaš) z celkového počtu 468 škôl.

Školský klub detí

Na základnej škole bolo zriadené jedno oddelenie ŠKD.

Počas rekreačnej činnosti sa deti venovali voľným činnostiam: pracovali so stavebnicami, hrali spoločenské a stolové hry, kolektívne hry v miestnosti.

Počas pobytu vonku  relaxovali a rozvíjali svoje pohybové schopnosti pri kolektívnych a súťaživých hrách. Súťažili v jazde zručnosti na kolieskových korčuliach a na kolobežkách.

V jednotlivých výchovných zložkách sa deti venovali témam: Marec - mesiac knihy, Apríl - mesiac lesov, ochrane a správaniu sa v prírode, zhotovili pozdravy ku Dňu učiteľov, výzdobu triedy k Veľkej noci. Ku Dňu matiek nacvičili kultúrny program a zhotovili pozdravy pre mamičky.

P. vychovávateľka posielala výtvarné práce žiakov do časopisu Vrabček. Vo februárovom vydaní bola uverejnená práca Lucky  Kačmárovej Rozfúkané obrázky.

Počas prípravy na vyučovanie si žiaci vypracovávali písomné úlohy.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

1. Čítame a vzdelávame sa

Prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich čitateľských aktivít boli žiaci vedení k práci s textom so zameraním na pochopenie textu, k premýšľaniu o obsahu textu a využitiu textu pri riešení konkrétnych úloh.

2. Zdravá škola

Program bol zameraný na zapájanie žiakov do pohybových aktivít, ktorých cieľom bolo podporovať fyzickú kondíciu žiakov a na témy zdravej výživy.

3. Environmentálna výchova

 

Bola cielená na  osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov:

-  na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu

-  na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

 

V spolupráci s lesným pedagógom Ing. Karolom Semanom, CSc. boli zrealizované besedy a  aktivity v prírode.

Zapojením sa do školského programu Ekologická stopa žiaci vypočítali ekologickú stopu školy a získali sme certifikát.

Spolupracovali sme s environmentálnymi centrami a strediskami na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života:

- so Slovenskou agentúrou životného prostredia

- so Štátnymi lesmi TANAPu

- s organizáciou Strom života

 

4. Zdravý životný štýl

Program bol zameraný na zdravý životný štýl žiakov, primárnu prevenciu drogových závislostí a iných patologických javov.

5. Projekt Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Huncovciach  

Je financovaný Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy, nenávratný finančný príspevok pod názvom.  Obec sa podieľa na financovaní projektu vo finančnej čiastke 5 % z celkovej sumy projektu. Na škole sa začal realizovať v máji 2012. Termín ukončenia projektu z dôvodu opakovaných verejných obstarávaní na didaktickú techniku a školenia pedagógov bol predĺžený do apríla 2015.

6. Projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Je riadený MPC v Prešove Je zameraný na vzdelávaciu činnosť pedagógov zapojených do projektu a na celodennú výchovnú činnosť žiakov marginalizovaných rómskych komunít, ktorá sa zabezpečovala prostredníctvom záujmovej činnosti. Začal sa na škole realizovať v septembri 2012. Škole nebola dodaná didaktická technika a iné schválené pomôcky, preto pokračovanie projektu bolo predĺžené do júna 2015.

7. Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ)

Projekt napĺňa Koncepcie informatizácie rezortu školstva. Nositeľom projektu je MŠVVŠ SR,  partnerom projektu bude Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bude zodpovedné za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.  

8. Projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Realizuje sa od septembra 2013.

9. Projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Koncentruje sa najmä na inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu, a na zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch. Trvanie projektu - od 13.12.2013 do 30.11.2015.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť.

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Riaditeľstvo školy v rámci organizačných a finančných možností a schváleného rozpočtu po každej stránke zabezpečovalo materiálno-technické podmienky školy, ktoré prispievali:

- k zlepšeniu úrovne a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

- k uplatňovaniu inovatívnych foriem a metód vo výučbe

- k úprave a estetizácii školského prostredia

- k vytváraniu vhodného školského a pracovného prostredia

 

Základná škola je veľmi dobre vybavená učebnými pomôckami a IKT technikou. Priestory školy sú na výchovno-vzdelávací proces vyhovujúce.

Riaditeľstvo školy neustále sleduje a zabezpečuje učebne tak, aby vzhľadom k počtu tried v škole

1. nevzniklo dvojzmenné vyučovanie

2. vyučovanie nebolo rušené rôznymi nevhodnými vplyvmi

 

Zároveň riaditeľstvo školy dbá aj na čistotu a estetickú úroveň prostredia:

 

1. vyradením starého a poškodeného nábytku a zakúpením nového - žiacke lavice, stoličky,   

    skrine

2. obnovou starej, poškodenej a špinavej maľby a náterov v triedach aj spoločných priestorov

    školy

3. vylepšením pracovného prostredia výmenou starých podláh

4. udržiavaním čistoty areálu školy a úpravou trávnatých plôch

Estetizácia interiéru je na veľmi dobrej úrovni, za čo riaditeľstvo školy ďakuje pedagógom, ktorí popri svojej pedagogickej činnosti venovali čas a pozornosť aj výzdobe a úprave školy z estetického hľadiska.

Materiálna oblasť základnej školy 2013/2014

- zhotovenie plávajúcej podlahy v 2 miestnostiach a 1 učebni

- vymaľovanie priestorov školy

- zakúpenie žiackych lavíc a stoličiek

- elektroinštalačné práce súvisiace s výučbou v triedach a používaním IKT na vyučovaní

- zakúpenie kníh pre žiakov školského klubu a školskej knižnice

- zakúpenie stavebníc pre deti školského klubu

- doplnenie úložných policových nadstavcov v školskej knižnici

- úprava priestorov na samostatný uzatvorený priestor školskej kuchynky (boli zlepšené   

  podmienky na činnosť prípravy jedál v rámci plnenia učebných osnov, ale aj činností detí v  

  záujmovom útvare)

- zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom do odbornej učebne + pilónová tabuľa

- zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom do VII. A triedy + pilónová tabuľa

 

Materiálna oblasť školskej jedálne

- oprava elektroinštalačného zariadenia

- priebežná oprava elektrického zariadenia kuchyne

- zakúpenie spotrebného materiálu a riadu potrebného na prevádzku školskej jedálne

- zabezpečenie ochranných zdravotných prostriedkov pre zamestnancov ŠJ

- zakúpenie nerezového stola so zásuvkami na odkladanie kuchynského náčinia

- obnovenie výdajného okienka na stravu a odkladacej plochy použitého riadu

- oprava sokla jednej steny školskej jedálne

 

Najväčším úspechom v materiálnej oblasti v tomto školskom roku je:

-   vybudovanie  a sprevádzkovanie odbornej učebne chémie, fyziky, cudzích jazykov 

    v základnej škole

-   zateplenie vonkajšej fasády spojovacej chodby (základné škola, školská jedáleň)

-   zateplenie vonkajšej fasády školskej jedálne 

 

Školská knižnica

Do školskej knižnice boli priebežne počas školského roka zakúpené ďalšie knižné publikácie, ktoré môžu žiaci využívať vo výchovno - vzdelávacom procese, v činnostiach na záujmových útvaroch, alebo si ich môžu požičať na domáce čítanie.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Priebežne počas školského roka boli zakúpené pomôcky na výučbu niektorých predmetov podľa požiadaviek vyučujúcich.

Pre uplatňovanie inovatívnych foriem a metód vo vyučovaní majú vyučujúci k dispozícií veľa možností, ktoré zabezpečilo vedenie školy vytvorením vhodných podmienok a zakúpením učebných pomôcok pre prácu učiteľov vo výchovno- vzdelávacom procese so žiakmi:

- k dispozícii sú rôzne výukové CD a softvéry, interaktívne tabule s príslušenstvom, počítače, notebooky, vizualizéry, PC učebne,  interaktívna učebňa

- pre učiteľov školy je prístupná Virtuálna knižnica, Datakabinet, Zborovňa, Komenský,  aSc Agenda

 

Z projektu Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Huncovciach škola získala:

- 11 notebookov (myš, taška) pre učiteľov zapojených do projektu

- 17 notebookov pre žiakov, 1 notebook pre učiteľa – jazyková učebňa

- 27 notebookov pre žiakov, 1 notebook pre učiteľa - multimediálna učebňa

- 2 farebné multifunkčné zariadenia

- 1 kopírovacie multifunkčné zariadenie

- 2 prenosné aktívne reproduktory

- 2 keramické tabule

- 2 interaktívne projektory s príslušenstvom

- 1 fotoaparát

- 1 video kameru vrátane príslušenstva

- učebné pomôcky na vyučovanie fyziky: senzor na meranie elektrického prúdu, senzor na meranie sily, senzor na meranie napätia, prístroj na meranie času, rýchlosti, zrýchlenia, meranie pH, meranie Co2, systém na meranie dynamiky, rozšírená sada pre dynamický systém, dráha pre systém na meranie dynamiky

 

Z projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít škola získala:

 

- vybavenie žiackej kuchynky na prípravu jedál - pečenie a varenie

- 2 interaktívne tabule

- 2 projektory

- 2 keramické kuchynské pece

- vypaľovaciu pec na hlinu

- drobný kancelársky materiál

Z dôvodu oneskoreného VO ešte nie je dodaná IKT technika:

- dva počítače, 3 notebooky

 

Z projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva škola získa:

 

- interaktívnu tabuľu

- notebook pre učiteľa

- 20 tabletov

Z projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí škola získala:

- odbornú literatúru.

Z projektu Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety škola získala:

1. digitálnu techniku - interaktívnu tabuľu, notebook so softwerom a ozvučenie

- škola získa:

2. digitálny obsah - multimediálne videá, animácie v 2D alebo 3D formáte, textové dokumenty, obrázky, fotografie, interaktívne cvičenia, obrazové doplnenie vzdelávacieho obsahu, zvukový záznam, web stránky, Power - Pointové prezentácie - počítačom sprostredkovaný alebo prenášaný modul alebo jednotka, ktorá ponúka zmysluplnú učebnú skúsenosť v plánovaných vzdelávacích (výukových) súvislostiach. a technických predmetoch a smeroch

Zo ŠPÚ sme dostali 2 notebooky

Z MPC Prešov sme získali 2 notebooky

Materiálno-technické podmienky školy boli zabezpečované počas šk. roka na základe:

- potrieb jednotlivých vyučovacích predmetov

- opodstatnených požiadaviek pedagógov a zamestnancov školy

- zabezpečenia prevádzky školskej jedálne a požiadaviek vedúcej ŠJ

- finančných prostriedkov na základe schváleného rozpočtu zastupiteľstvom obce pre ŠKD,   

  CVČ, ŠJ

Riaditeľstvo školy v prvom rade zabezpečovalo nákup učebných pomôcok, IKT techniky, budovanie a opravu učební, priestorov interiéru školy, ale aj opravu exteriéru školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa k súhrnnej správe o hospodárení

V rozpočte na rok 2013 boli pre našu školu pridelené

- normatívne prostriedky vo výške 622739 €

- nenormatívne prostriedky vo výške 27643 €

z toho:

- vzdelávacie poukazy 9 507 € vyčerpané do 31.12.2013

- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 18 067 € - vyčerpané do 31.12.2013.

 

V roku 2013 nám boli z rozpočtu obce pridelené tieto prostriedky na bežné výdavky:

- na originálne kompetencie pre školskú jedáleň 37 544,13 €

- na originálne kompetencie pre školský klub detí 14 000,00 €

- na originálne kompetencie na činnosť centra voľného času vo výške 21 214,00 €;

- na 5 % dofinancovanie projektu Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo  

                                                                                                                                                  vzdelávacom procese ZŠ Huncovce vo výške 1 222,31 €

 

V roku 2013 škole boli z rozpočtu obce poskytnuté prostriedky na kapitálové výdavky na zateplenie školskej jedálne vo výške 15 575,87 €

 

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku boli:

- poskytnuté a vyčerpané prostriedky na školské pomôcky 8 266,80 €

- príspevok na stravu pre deti v HN 46 775,60 €

 

Z prostriedkov EÚ a ŠR boli poskytnuté finančné zdroje:

- v rámci projektu „Digitalizácia vzdelávania v ZŠ" vo výške 23 224,02 €

- z projektu MPC-MRK v sume 18 243,39 €

 

Na preklenutie časového nesúladu medzi refundáciou a výplatou mzdy asistenta učiteľa týkajúceho sa projektu  Vzdelávaním pedagógov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, ktorý zabezpečuje MPC Prešov – na mesiac december 2013 obec prispela sumou 1 658,49 €.

 

Vlastné príjmy základnej školy v roku 2013 boli 16 481,08 €

 

z toho:

 

- príjmy z prenájmu priestorov školy 2 342,52€

- vlastné príjmy školskej jedálne 8 008,05 €

- vlastné príjmy ŠKD 870 €

- vlastné príjmy CVČ 152 €

- ostatné príjmy boli z dobropisov energií a pod.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT  ANALÝZA

SILNÉ  STRÁNKY  ŠKOLY

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- oblasť vzdelávania pedagogických pracovníkov

- oblasť mimo vyučovacích a voľno časových aktivít žiakov

- zapájanie žiakov do školských a mimoškolských súťaží

- úspešnosť umiestnenia žiakov v postupových súťažiach najmä v športových

- vybavenie školy/tried učebnými pomôckami, IKT technikou a zavádzanie informačných

  a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, práca s výukovými programami

- rozmiestnenie končiacich žiakov

- vzdelávanie začlenených žiakov

- práca asistenta učiteľa

- práca špeciálneho pedagóga

- práca logopéda školy

- otvorená škola pre rodičov

- webová stránka školy

- aSc Agenda

- starostlivosť o hygienu v škole

- elokované pracovisko SZUŠ so sídlom vo Vlkovej

 

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je nutné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- veľký až výrazný nezáujem žiakov o učenie

- nezáujem rodičov žiakov marginalizovaných rómskych komunít o spoluprácu so školou a o  

  výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov

- vysoká neprítomnosť rodičov na rodičovských stretnutiach a konzultáciách rodičov s

  triednymi učiteľmi

- vysoká neprítomnosť žiakov na vyučovaní pre častú chorobnosť žiakov

- benevolentnosť niektorých rodičov marginalizovanej rómskej komunity v dochádzke žiakov

  na vyučovanie

- vysoký počet neospravedlnených hodín, nedbalá školská dochádzka

- porušovanie školského poriadku

- nedostatky trvalejšieho charakteru v pravidelnom odstraňovaní výchovných a vzdelávacích

  problémov jednotlivých žiakov

- dochádzka žiakov do školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

- kvalitatívne rozdielna úroveň zavádzania inovatívnych vyučovacích metód a foriem práce

 

 

Návrh opatrení:

 

- denná spolupráca triednych učiteľov s rodičmi žiakov

- denná komunikácia triednych učiteľov so žiakmi

- denné monitorovanie problémov v správaní, dochádzke a dosahovaní výchovno-

  vzdelávacích výsledkov žiakov

- komunikácia triednych učiteľov s pediatrom

- hospitačnú činnosť zamerať na dosahovanie vedomostnej úrovne žiakov,  porušovanie

  školského poriadku žiakmi školy

- kontinuálne vzdelávanie upriamiť na potreby a požiadavky školy v nadväznosti na POP

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme dôsledne realizovali psycho-hygienické

    hľadisko pri dodržiavaní času trvania vyučovacej hodiny a prestávok na oddych:

   - prestávky na obed:

a) v 0., 1. a 2. roč. najneskôr po piatej vyučovacej hodine

b) v 3. - 9. roč. najneskôr po 6. vyučovacej hodine

   - vyučovanie v jednom slede v súlade s počtom hodín podľa vzdelávacích programov:

a) v 0. a v 1. roč. najviac 3x v týždni 5 vyučovacích hodín

b) v 2. roč. najviac 5 vyučovacích hodín

c) v 3. a 4. roč. najviac 2x v týždni 6 vyučovacích hodín

d) v 5. až 9. roč. najviac 6 vyučovacích hodín

   - najväčší počet hodín v jednom dni:

a) v 5. a 6. roč. v jednom dni v týždni najviac 7 vyučovacích hodín

b) v 7. až 9. roč. iba v jednom dni v týždni najviac 8 vyučovacích hodín

  - záujmová činnosť so žiakmi bola realizovaná podľa samostatného vypracovaného

plánu záujmovej činnosti:

b) v rozsahu 2 hodín týždenne

c) v časovom trvaní l hodiny = 60 minút

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Biblické príbehy

7

 

Mgr. Jana Šperková

Farebná paleta

14

 

Mgr. Zlatica Kráľovská

Florbalový krúžok

15

 

Mgr. Vladimír Buc

Foto-video

11

 

Mgr. Marián Pešta

Hádajko

13

 

Mgr. Jana Bednarčíková

Hravá nemčina

10

 

Mgr. Rozália Cehulová

Hudba, tanec, spev

4

 

Mgr. Klára Andreasová

Loptové hry

16

 

Mgr. Šimonová

Nebojme sa matematiky

1

 

Mgr. Marcela Kottmannová

PC a povolania

9

 

Mgr. Radomíra Bačová

Počítače a príroda

13

 

Ing. Eva Demková

Spevokol

20

 

Mgr. Kamila Haddenová

Šikovníci

8

 

Mgr. Stanislava Žembová

Školský klub detí

8

 

Anna Malichová

Školský klub detí

8

 

Mgr. Lýdia Bašistová

Školský klub detí

13

 

Mgr. Jana Bednarčíková

Športové aktivity

10

 

Mgr. Anna Džurňáková

Tanečno-pohybový krúžok

12

 

Mgr. Klára Andreasová

Turistický krúžok

19

 

Mgr. Lucia Troppová

Tvorivé spracovanie materiálu

9

 

Mgr. Jana Becková

Varíme, pečieme

14

 

Monika Žembová

Všetkovedko

18

 

Mgr. Anna Duchnická

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pedagógovia školy intenzívne spolupracovali s rodičmi našich žiakov:

- prostredníctvom otvorených hodín

- predvolaním rodičov do školy

- individuálnymi pohovormi triednych učiteľov s rodičmi žiakov

- písomným informovaním rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov

- určením návštevných hodín pre rodičov žiakov v ranných a odpoludňajších hodinách

- prispôsobením času konzultačných stretnutí s rodičmi v odpoludňajších hodinách

- zaslaním písomných informácií o zhoršení prospechu žiaka

 

V snahe zlepšiť celkovú dochádzku žiakov do školy boli Obci Huncovce a na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku odoslané upozornenia o neospravedlnených vyučovacích hodinách.

Pred každým odoslaním upozornenia na nedbalú školskú dochádzku, porušenia školského poriadku, alebo udelenia výchovného opatrenia boli rodičia predvolaní do školy na pohovor. Aj napriek tomu boli v dochádzke problémoví žiaci z marginalizovaných rómskych komunít.

Účasť rodičov na konzultačných hodinách, triednych ZRPŠ:

- Celkom bolo zrealizovaných 5 stretnutí s rodičmi, na ktorých sa v priemere zúčastnilo 192 rodičov, čo je 56,83%.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Značný podiel na dosahovaní dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov mala aj spolupráca školy so subjektmi, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní žiakov našej školy.

Spolupracovali sme:

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku

- so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach

- so Súkromnou umeleckou školou Rosnička so sídlom vo Vlkovej

- s Policajným zborom v Kežmarku

- s Organizáciou červeného kríža v Poprade

- s Materskou školou v Huncovciach

- s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

- s Obcou Huncovce v zastúpení starostu Ing. Jozefa Majerčáka

- s Komunitným centrom v Huncovciach

 

 

Záver

Vypracovala: Mgr. Margita Svitanová

V Huncovciach, 30. jún 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19.06.2014

Margita Svitanová, riaditeľ školy

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole, Školská 212/19, Huncovce na základe vyhlášky MŠ SR zo 16. decembra 2006 č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na svojom zasadnutí dňa 19.06.2014 prerokovala danú správu za predchádzajúci školský rok prednesenú riaditeľkou školy.

Rada školy nevzniesla žiadne pripomienky k správe a v plnom rozsahu s obsahom správy súhlasí.

V Huncovciach 18.06.2014

Mgr. Pavlína Krasuľová, predseda RŠ

 

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Huncovce schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce za školský rok 2013/2014.

Ing. Jozef Majerčák, starosta Obce Huncovce

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ:
  Mgr. Lucia Troppová
  0911 740 451
  riaditel@zshuncovce.sk
  lucia.troppova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň:
  Mgr. Anna Jankurová
  052-4683152
  zastupca@zshuncovce.sk
  anna.jankurova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň:
  PaedDr. Daniela Tribulová
  052-4562122, 0911 064 052
  zastupca@zshuncovce.sk
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk
  * Školská jedáleň
  052-4369160
  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria