Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

Prihlásenie

Záverečná správa - archív

Záverečná hodnotiaca správa 2011

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

Adresa školy

Školská 212/19, 059 92 Huncovce

Telefón

052-4562122 begin_of_the_skype_highlighting              052-4562122      end_of_the_skype_highlighting

E-mail

zs.huncovce.svitanova@gmail.com

www  stránka

zshuncovce.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Huncovce

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Margita Svitanová

052/4562122 begin_of_the_skype_highlighting              052/4562122      end_of_the_skype_highlighting

zs.huncovce.svitanova@gmail.com

ZRŠ pre I. st.

Mgr. Anna Jankurová

052/4683152 begin_of_the_skype_highlighting              052/4683152      end_of_the_skype_highlighting

zs.huncovce.jankurova@gmail.com

ZRŠ pre II. st.

Mária Mačáková

052/4683152 begin_of_the_skype_highlighting              052/4683152      end_of_the_skype_highlighting

zs.huncovce.macakova@gmail.com

Rada školy

 

Titul, priezvisko, meno

Predseda

 Daniela Brincková

Pedagogickí zamestnanci

 Ing. Eva Demková

 

 Mgr. Vladimír Buc

 

 

Ostatní zamestnanci

 Lýdia Heldáková

 

 

Zástupcovia rodičov

Ing. Katarína Dubcová

 

 Mgr. Božena Polovková

 

 Monika Žembová

 

 

Zástupcovia zriaďovateľa

 Ondrej Horník

 

 Bc. Slávka Krojerová

Poradné orgány školy:

MO zamerali svoju činnosť na realizovanie  aktuálnych úloh PPŠ a boli nápomocné vedeniu školy v organizovaní výchovno-vzdelávacích aktivít a v kontrolnej činnosti.

Prioritou   pre  činnosť  v rámci  MZ  bola  výmena  skúseností vyučujúcich vo výchovno-vzdelávacej práci zameraná na:

 

·         jednotlivé predmety,

·         vzájomnú pomoc  pri práci s interaktívnou tabuľou,

·         odbornú pomoc pri nácviku čítania a písania, čítania s porozumením, rozvoj poznávacích schopností,

·         výmenu skúseností formou vzájomných hospitačných činností,

·         výmenu skúseností v oblasti práce s integrovanými žiakmi,

·         spoluprácu pri tvorbe ŠkVP a tematických výchovno-vzdelávacích plánov vyučovaných  predmetov,

·         spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom,

·         prácu asistenta učiteľa s integrovanými žiakmi v rámci tried aj individuálnej práci so žiakmi,

·         v  oblasti  samo štúdia  pedagogickej   a  odbornej   literatúry,  dokumentov, žiackych časopisov,

·         spoluprácu s MŠ v Huncovciach  

 

 

 

Zástupkyne I. a  II. stupňa usmerňovali prácu MZ a PK počas celého školského roka. Podľa plánu MO a podľa potreby zvolávali zasadnutia MO. Predložené požiadavky  prekonzultovali s  riad. školy. Priebežne sa hľadali riešenia a  prijali sa rozhodnutia.Činnosť MZ a PK bola realizovaná na veľmi dobrej úrovni. Obsah zasadnutí je zaznamenaný v zápisniciach.

 

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie stupňa/predmetov

MZ I., II.A, III.A, IV.A

Mgr. Anna

        Duchnická

I. stupeň

MZ O. A, I. B,C, II, B,C  III. B,C,IV. B

Mgr. Monika

         Starinská

I. stupeň

PK spoločensko-vedných predmetov

Mgr. Jana

         Mudráková

SJL, DEJ, OBN. NBK

PK prírodovedných predmetov, cudzieho jazyka a výchov

Ing. Eva

       Demková

MAT, FYZ, CHE, PRI, ZEM, GEG, BIO

PK špeciálne triedy II. stupeň

Mgr. Kamila

         Haddenová

II. stupeň

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 336

Počet tried: 24

Ročník:

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

 počet tried

1

3

3

3

2

2

3

3

3

1

24

 počet žiakov

17

52

36

32

30

34

37

38

36

23

336

 z toho ŠVVP

 

 

1

 

10

6

9

 

4

 

30

 z toho v ŠKD

 

8

6

4

3

 

 

 

 

 

         21

 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: 23 z toho           dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2011

 

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

1

5

23

29

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gymná-zium 4.roč

Ekono-mická,

obchodná SOŠ

Pedago-gické školy

Zdravotnícke školy

Technické,

dopravné  SOŠ

Ostatné SOŠ

Spolu

Prijatí žiaci

4

1

2

1

7

10

25

 

·        v štúdiu na stredných školách pokračuje  25 žiakov

·        4 žiaci sú zaradení v pracovnom pomere

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

0.A

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

2.C

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

5.A

5.B

 

sl. hod.

sl. hod.

sl. hod.

sl. hod.

1,43

1,65

1,54

1,73

1,93

1,68

1,30

1,83

1,57

3,95

 

Trieda

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

8.C

9.A

 

1,69

2,23

1,27

1,6

2,27

2,21

1,77

1,58

2,10

1,59

Prospech žiakov

Na konci školského roka 2010/2011 z počtu 69 žiakov 0. - I. ročníka:

prospelo:     61 žiakov

neprospelo:   8 žiakov

Na konci školského roka 2010/2011 z počtu 267 žiakov II. - IX. ročníka:

prospelo s vyznamenaním:   90 žiakov, čo je 33,71 %

prospelo veľmi dobre:        103 žiakov, čo 38,58 %

prospelo:                               73 žiakov, čo 27,34 %

neprospel:                               1 žiak, čo je 0,37 %

 

Dochádzka žiakov

V školskom roku 2010/2011 bolo žiakmi vymeškaných 54 888 vyučovacích hodín, čo je v priemere 164,35 vyučovacích hodín na jedného žiaka. V porovnaní s minulým rokom je to o 4 682 vymeškaných hodín menej.

          Z celkového počtu vymeškaných hodín bolo:

-           ospravedlnených 53 832 vyuč. hodín, čo je v priemere 161,17 vyučovacích hodín na 1 žiaka.

-          neospravedlnených 1056 vyuč. hodín, čo je v priemere 3,16 vyučovacích hodín na 1 žiaka.

 

Riaditeľstvo základnej školy konštatuje, že v šk. roku 2010/2011 žiaci vymeškali v porovnaní s minulým šk. rokom menej vyučovacích hodín, ale zároveň nastalo výrazné zhoršenie v počte neospravedlnených hodín v dochádzke  žiakov marginalizovaných rómskych komunít:

-          z celkového počtu 1 056 neospravedlnených hodín vymeškali 1 054 neospr. hodín

   

Vysoký počet vymeškaných hodín bol z dôvodu častej chorobnosti žiakov.

Neospravedlnené hodiny boli aj z dôvodu nedostatočnej starostlivosti rodičov o dochádzku žiakov na vyučovanie.

V prípade neprítomnosti žiakov na vyučovaní a  nepredložení ospravedlnenia  triedni učitelia:

-          písomne upozorňovali rodičov na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

-          pozývali rodičov do školy na pohovor

-          riaditeľstvo školy odosielalo hlásenia o zanedbávaní školskej dochádzky na Obec Huncovce a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku.

 

Riaditeľstvo školy spolupracovalo s Obcou Huncovce  v  súvislosti s dochádzkou žiakov do školy. No aj napriek tomu nastalo výrazné zhoršenie neospravedlnených vyučovacích hodín. Chorobnosť žiakov a následná neprítomnosť v škole sa stále zhoršuje, čo je aj dôsledkom nesprávneho liečebného režimu detí.

        Riaditeľstvo školy ani triedni učitelia nemôžu ovplyvniť chorobnosť žiakov, aj napriek tomu, pôsobia na žiakov výchovou aj poúčaním: ako dodržiavať liečebný režim, ako predchádzať chorobám, ako sa správne stravovať a obliekať, ako sa liečiť...

V súvislosti s dochádzkou žiakov do školy, ale aj vzdelávaním žiakov sme vytvorili podmienky pre komunikáciu s rodičmi, ale výsledný efekt nezodpovedá vynaloženej námahe ani úsiliu pedagógov a vedenia školy.  Konštatujeme, že problém treba začať riešiť niekde vo výchove a starostlivosti o žiakov v ich rodinách.

Neospravedlnenú neprítomnosť žiakov a poklesky v správaní sme riešili podľa platnej legislatívy a školského poriadku.

Výsledky externých mera

Názov

Počet žiakov

% úspešnosť našej školy

% úspešnosť v rámci SR

Testovanie 9 SJL

23

55,20

58,20

Testovanie 9 MAT

23

40,70

52,90

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V školskom roku 2010/2011 sa vyučovalo:

Bežné triedy

- Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 - primárne vzdelanie

  I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B – do 28.02.2011

- Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 - sekundárne vzdelanie

  V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII. A

- Podľa Učebného plánu schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa

  14. mája 2003 č. 520/2003-41 begin_of_the_skype_highlighting              520/2003-41      end_of_the_skype_highlighting s platnosťou od 1. septembra 2003

  IV. A - VARIANT 3 (jazykový)

  IV. B - VARIANT 1 (základný)

  VIII. A, IX. A - VARIANT 2

Špeciálne triedy

- Podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím

  ISCED 1 – primárne vzdelávanie

  I. C, II. C, V. C, VI. C

- Podľa Učebného plánu schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

  dňa 22.mája 2006  pod číslom CD - 2006 - 477/17104 - 2 : 095 s účinnosťou od

  1.septembra 2006

 III.B , III. C, VII. B, VII. C, VIII.B, VIII.C - VARIANT A

Nultý ročník

- 0 ročník Podľa Učebného plánu a Učebných osnov pre nultý ročník základnej školy,

  č. CD-2004-10152/237-1:091 platné od 1.septembra 2004.

Rozširujúce hodiny

Učebný variant

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

Variant 2

VIII.A

matematika

1

Variant 2

IX.A

matematika

1

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individuálne začlenených žiakov

Nultého ročníka

1

16

 

Prvého ročníka

3

37

 

Bežných tried

8

231

16

Špeciálnych tried

8

71

 

Spolu

24

336

16

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

ZPS

33

10

1

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Počet

Nekvalifikovaných

Kvalifikovaných

Spolu

učiteľov

1

30

31

vychovávateľov

 

1

1

asistentov učiteľa

 

1

1

 

 

 

 

spolu

1

32

33

Predmety vyučované nekvalifikovane:

V školskom roku 2010/2011 nekvalifikovane vyučovali:

Na I. stupni si jedna pedagogická zamestnankyňa dopĺňala vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Štúdium ukončila štátnou záverečnou skúškou v júni 2011.

Na II. stupni vyučovala nekvalifikovane 1 pedagogická zamestnankyňa, ktorá si dopĺňala vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Štúdium ukončila štátnou záverečnou skúškou v auguste 2011.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

Účasť

Špecializačné inovačné štúdium

1

5

 

Špecializačné kvalifikačné štúdium

 

2

 

Štúdium špeciálnej pedagogiky

 

2

 

Vysokoškolské pedagogické

3

 

 

Funkčné vzdelávanie

 

 

 

Aktualizačné vzdelávanie

4

4

 

Inovačné štúdium

11

 

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Obvod. kolo

Okr. kolo

Kraj. kolo

Národ. kolo

Mladý záchranár CO

 

 1. miesto

1. miesto

 

Internetová súťaž Taktik

 

 

 

4. miesto

Futbal st. žiaci

3. miesto

 

 

 

Plameň

 

4. miesto

 

 

Branno-požiarna súťaž

3. miesto

 

 

 

Beh Ľubicou

3. miesto

 

 

 

Florbal st. žiačky

 

3. miesto

 

 

Florbal ml. žiačky

 

2. miesto

 

 

Vrbovský pretek zdatnosti

 

4. miesto

 

 

Na bicykli bezpečne

4. miesto

 

 

 

Geografická olympiáda

4. miesto

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti:

September

Dopravné ihrisko

 Výchovný koncert „Kam kráčaš...“

Beseda s policajtmi

Starší varia mladším

 Otvorenie školského roka 2010/2011

Október

Čo už vieme, ukážeme

Medzinárodný deň školských knižníc

Mesiac úcty k starším

Svetový deň výživy

Tvoja správna voľba

Pasovačka prvákov

November

Návšteva na SOŠT v Poprade

II. ročník futbalového turnaja mladších žiakov

Projekt „Naša obec“

 Návšteva divadla v Košiciach

Divadelné predstavenie „Klasici“

December

21. 12. 2010 – Vianočné predajné trhy

Deti učia deti

Rozlúčka s detstvom – deviataci v škôlke

Tvorivé dielne

Výroba vianočných ikebán

Priateľský futbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi ZŠ

Návšteva Hotelovej akadémie v Kežmarku

Mikuláš v našej škole

 

Január

 

Hodnotiace zhromaždenie

Súťaž v zručnosti

Február

Karneval

 Účasť na DOD Gymnázium Kežmarok a SOŠ Garbiarska Kežmarok

 Lyžiarsky výcvik

Zápis do 1. ročníka

Marec

 

Zábavné čítanie

Biblická olympiáda

Apríl

Badmintonový turnaj

Výchovný koncert „Očová, Očová...“

Svetový deň zdravia

Týždeň školských knižníc

Máj

Mladý záchranár CO

 „Nechceš byť sám, pridaj sa k nám.“

„My chceme športovať, zdravie si zachovať.“

 Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Deň prvej pomoci

Deň matiek

Návšteva filmového predstavenia BELLA

Jún

 Rozlúčka deviatakov so školou

Hodnotiace zhromaždenie

Účelové cvičenie

 PROJEKT „JAPONSKO“

 Návšteva obecného úradu

Súťaž v speve Slávik

Školský výlet do Košíc

Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO

 

 

Projekty

a) dlhodobé

1. ročník celoškolskej aktivity  – „Čítame a vzdelávame sa“sme zrealizovali 8-krát, a  to 1x mesačne v  rámci vyučovacích hodín. Touto aktivitou sme nadviazali na celoškolský projekt „Číta celá škola“, ktorý bol realizovaný  v trvaní 3 rokov.

Žiaci pod vedením triednych učiteľov pracovali s rôznymi témami.

Z jednotlivých aktivít žiaci zhotovili výstupy v plagátovej forme aj písomnej forme, ktoré odrážali spätnú väzbu ich získaných poznatkov a skúseností. Tieto boli  vystavené a mesačne obmieňané na nástenke v interiéri školy.

Projekt mal vysokú úroveň. Uplatnením rôznych foriem a  metód činností sa žiaci zdokonaľovali v práci s  textom rôznych tém predmetov slovenský jazyk, matematika, geografia, prírodopis..., prezentovali svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

 

b) krátkodobé

a)       Program Hygiena - I. stupeň

b)       Súťaž „Pravopisná olympiáda“  v IV. – IX. ročníku

c)       Projekt „Kto som a kam smerujem“ – žiaci II. st. v rámci protidrogovej prevencie.

 

 

Škola ďalej realizovala projekty:

·         Škola podporujúca zdravie

·         Národný program boja proti drogám

·         Environmentálna výchova

·         Výchova k manželstvu a rodičovstvu

·         Cesta k emocionálnej zrelosti

 

Niektoré z týchto projektov boli realizované v rámci triednických hodín, iné zase boli súčasťou vyučovacieho procesu, záujmovej činnosti. Práve vo vyučovacom procese vyučujúci so žiakmi zrealizovali veľa zaujímavých projektov v súvislosti s projektovým vyučovaním.

 

V šk. roku 2010/2011 sme za školu podali projekty:

·          Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít

·          Otvorená knižnica

·          Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ

 v Huncovciach

        Projekt Otvorená knižnica nebol schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a ďalšie dva projekty sú ešte vo fáze posudzovania.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2010/2011 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Úspechy v materiálnej oblasti

 • obnovená estetizácia interiéru školy,
 • výmena strešných okien v telocvični
 • zakúpenie výučbových CD pre prácu s interaktívnymi tabuľami,
 • zakúpenie 7 interaktívnych tabúľ
 • zakúpenie elektroniky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu:

7 počítačov s príslušenstvom pre prácu s interaktívnymi tabuľami

·         zakúpenie 3 počítačov s príslušenstvom do PC učebne

·         oprava schodov pred budovou školy

 • oprava priestorov školskej kuchyne a školskej jedálne:

1.       vylepšenie priestorov školskej jedálne pre stravovanie žiakov:

·         oprava stropu zateplením a namontovaním sadrokartónu

·         výmena starých svietidiel za nové vrátane nového elektrického vedenia (el. káblov)

·         vymaľovanie stien

·         oprava nosných stĺpov v ŠJ

·         oprava spojovacej chodby vrátane výmeny okien, dvier, opravy stropu a zateplenia stropu

2.       kuchyňa:

·         zhotovenie odparovacieho zariadenia

·         zakúpenie konvektomatu

·         oprava elektroinštalačného zariadenia na používanie  el. mixéru

·         oprava el. mixéru

·         zakúpenie spotrebného materiálu a riadu potrebného na prevádzku školskej jedálne

 

Nedostatky v materiálnej oblasti

 

Základná škola má  nedostatok financií, ktoré potrebuje na:

1.       Materiálne zabezpečenie havarijného stavu:

·         výmenu bočných okien telocvične  

·         opravu rín na budove školy - montáž ohrievacieho zariadenia potrebného v zimnom období

·         opravu podlahy chodieb na I. a II. poschodí

·         obnovu náteru plechových striech: školská jedáleň, spojovacie chodba, telocvičňa

·         novú maľba a nátery v interiéri školy

·         opravu expanznej nádrže v kotolni

 

2.       Iné nevyhnutné materiálne výdavky:

·         na zakúpenie interaktívnych tabúľ a príslušenstva vrátane PC do ďalších tried

·         na   zakúpenie  počítačov  a   dataprojektorov   pre zabezpečenie inovácie výučby v triedach

·         na prebudovanie skladu učebných pomôcok II. st. a zakúpenie vhodného nábytku  z dôvodu umiestnenia učebných pomôcok v priestoroch tried

·         na zariadenie tried: vybavenie vhodným nábytkom a kobercami

·         na prebudovanie priestorov nevyužitej umyvárne na triedu, aby sme predišli zmennému vyučovaniu

·         na vybudovanie detského zábavného ihriska pre oddych, zábavu a relaxáciu žiakov počas vyučovacieho procesu, záujmovej činnosti  a inej mimoškolskej činnosti.

 

        Základnej škole by pomohli  projekty  (ak budú dostupné), sponzorské  dary,  ale aj iná pomoc rodičov pre zabezpečenie kvalitnejšej výchovno-vzdelávacej činnosti.

               Základnej škole chýbajú triedy na zabezpečenie dopoludňajšieho vyučovania, aby sa v budúcnosti predišlo zmennému vyučovaniu. Preto by bolo vhodné uvažovať o nadstavbe telocvične nad výučbovou časťou telocvične. 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Komentár k súhrnnej správe o hospodárení

Z prehľadu o poskytnutých finančných prostriedkoch zo ŠR za rok 2010/2011 vyplýva, že sme hospodárili s čiastkou  € 541 801,-, v tom normatívne € 532 337,- /normatív € 509 337,- a dohodovacie konanie € 23 000,-/ a nenormatívne  € 9 464,- za vzdelávacie poukazy.

Všetky prostriedky boli vyčerpané do 31.12.2010

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku boli poskytnuté a vyčerpané prostriedky na školské pomôcky € 4 399,- a stravu € 12 894,05.

Z uvoľnených miestností bývalej šatne sme zmodernizovali triedy na prízemí, kde sa zaviedla kabeláž na pripojenie PC a internetu. Z rozpočtu obce nám vyčlenili prostriedky na kapitálové výdavky vo výške € 4 549,-, na bežné výdavky pre ZŠ € 15 650,69.

Na činnosť základnej školy, školského klubu a školskej jedálne nám boli pridelené finančné prostriedky z rozpočtu obce v tomto členení:

Bežné výdavky

1.  originálne kompetencie pre školskú jedáleň                                      € 37 973,23

      -  originálne kompetencie pre školský klub                          € 13 600,- 

      - originálne kompetencie pre základnú školu                     € 15 650,69 

2.  kapitálové výdavky:

     - základná škola  € 4 549,31 /rekonštrukcia a modernizácia tried z bývalých šatní/

      - školská jedáleň € 5 315,77 /zakúpili sme umývačku riadu, tech. zhodnotenie ŠJ-betón

         na spevnenie budovy/

     -  € 2587,- bolo vyčlenených na konvektomat/

-          z vlastných príjmov ŠJ sme preklasifikovali čiastku € 4 322,14 na kapitálové výdavky /nákup príslušenstva ku konvektomatu a digestora s príslušenstvom/, časť vl. príjmov vo výške € 1 281,38 bola použitá na nákup bežných výdavkov šk. jedálne - stoly, stoličky, prac. odevy, ozvučenie/.

Z vlastných príjmov  /prenájom telocvične,  preplatky energií , poplatky za  ŠKD/  vo výške            

6 316,48,- € sme financovali údržbu telocvične, zakúpili sme interaktívne tabule.

V máji nám praskol ventil v zrekonštruovanej učebni na prízemí, čo spôsobilo vytopenie tried. V rámci poistnej udalosti nám poisťovňa vyplatila € 2 200,15 € z čoho sme uhradili opravu týchto tried.

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2010 v €.

Finančné prostriedky

Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2010

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  k 31.12.2010

Rozdiel

 

( stĺp.1 - stĺp. 2 ) 

Dátum

vrátenia

 

1

2

3

4

A. Bežné výdavky celkom

637 780,13

636 115,98

1 664,15

17.12.2010

     z toho :

 

 

 

 

1. Prenesené kompetencie celkom

541 801,00

541 801,00

0

 

    z toho :

 

 

 

 

a) normatívne výdavky celkom

532 337,00

532 337,00

0

 

z toho : osobné náklady 

 610                                                 

 620

 

331 853,00

116 812,00

 

330 530,59

118 276,931

 

1 322,41

-1 464,93

 

 prevádzkové náklady

                                                 630

                                                 640       

             83 672,00

 

82 080,79

     1 448,69

 

1 591,21

-1 448,69

 

b) nenormatívne výdavky celkom

9 464,00

9 464,00

0

 

z toho : vzdelávacie poukazy                      

                                               610

                                               620    

                                               630

9 464,00

 

6 007,20

2 114,52

1 342,28

 

 

2. Originálne kompetencie celkom

77 021,93

77 021,93

0

 

z toho : školský klub  

                                           610

                                           620

                                           630

 

13 600,00

 

                168,08

3 396,90

1 035,02

 

 

 

          školská jedáleň      610

                                           620

                                           630 

                                           640              

37 973,23

 

18 348,14

6 427,93

13 116,73

       80,43

 

 

             základná škola      630    

15 650,69

15 650,69

 

 

             čerpanie vl. príjmov 630

9 798,01

9 798,01

 

 

3. ÚPSVaR celkom

18 957,20

17293,05

1 664,15

 

z toho : strava

14 558,20

12 894,05

1 664,15

17.12.2010

             školské potreby

4 399,00

4 399,00

 

 

B. Kapitálové výdavky celkom

16 774,22

16 774,22

0

 

z toho : kap. výd. - havárie PK

 

 

 

 

            kap. výd. - havárie OK

 

 

 

 

            kap. výd. od zriaď. na PK

 

 

 

 

           kap. výd. od zriaď. na OK

16 774,22

16 774,22

 

 

Dotácie celkom ( A + B  )

654 554,35

652 890,20

1 664,15

17.12.2010

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Úspechy – oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky:

       Výchovno-vzdelávacia oblasť:

 • rozmiestnenie končiacich žiakov
 • pestrá mimoškolská činnosť v záujmových útvaroch
 • umiestnenie žiakov v okresnej súťaži Mladý záchranár CO – 1. miesto a postup do národného kola
 • zapojenie sa žiakov do súťaží a umiestnenia žiakov (str. 17 – 19)
 • zrealizované školské aktivity pedagógov so žiakmi
 • prosociálne aktivity so žiakmi
 • vzdelávanie začlenených žiakov
 • práca asistenta učiteľa
 • práca špeciálneho pedagóga
 • práca logopéda školy
 • zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu
 • otvorená škola pre rodičov
 • pravidelná aktualizácia webovej stránky školy
 • zriadenie a využívanie interaktívnej učebne
 • aSc agenda
 • odstránenie zmenného vyučovania na I. stupni
 • výzdoba interiéru školy
 • prezentácia žiackych prác umiestnených v interiéri školy
 • výrazne sa  zlepšila  starostlivosť vedenia školy o  hygienické potreby v  hygienických zariadeniach a triedach

 

       Nedostatky výchovno-vzdelávacieho procesu:

 • nezáujem žiakov o učenie
 • nezáujem rodičov marginalizovanej rómskej skupiny o  spoluprácu so školou a o výsledky práce svojich detí
 • vysoká neprítomnosť rodičov na rodičovskom združení, konzultáciách s tr. učiteľmi a vyučujúcimi
 • vysoká neprítomnosť žiakov na vyučovaní pre častú opakovanú chorobnosť
 • benevolentnosť rodičov marginalizovanej rómskej komunity v dochádzke detí na vyučovanie
 • nedbalá školská dochádzka žiakov do školy
 • porušovanie školského poriadku žiakmi našej školy
 • nedostatok učebných priestorov /učební/
 • nedostatok odborných miestností na výučbu odborných predmetov /chémia, fyzika/

 

      Opatrenia na odstránenie nedostatkov výchovno-vzdelávacieho procesu:

 

 • vypracovať adresný školský vzdelávací program
 • vštepovať žiakom zásady slušnosti a morálky, dbať na disciplínu žiakov

            predchádzať nežiaducim javom v správaní žiakov

 • zvýšiť a  zefektívniť spoluprácu triednych učiteľov s  rodičmi žiakov v súlade s ľudskými právami i  právami dieťaťa za účelom zníženia  negatívnych prejavov v správaní žiakov,  zlepšenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a dochádzky žiakov na vyučovanie
 • zintenzívniť prácu triedneho učiteľa za účelom dennej komunikácie so žiakmi a rodičmi: monitorovanie nedostatkov a problémov žiakov v triede a okamžité riešenie

      zrealizovaním pohovoru so žiakom, s rodičom žiaka, s vyučujúcim

 • komunikácia triednych učiteľov s detským pediatrom
 • väčší priestor v kontrolnej činnosti venovať hodnoteniu vedomostnej úrovne žiakov, tieto preverovať testovou formou
 • zamerať sa na hospitačnú činnosť aj v oblasti čitateľskej gramotnosti a realizácie triednických hodín

§ 2. ods. 2 b

Voľno-časové aktivity

Vzdelávacia záujmová činnosť mala východiskový cieľ – rozvíjať zručnosti a nadanie žiakov, zapájať žiakov do mimoškolských a školských aktivít.

Celkom bolo zriadených  27  krúžkov  rôzneho zamerania: prírodovedného, športového, náučného, zábavného...

 

V krúžkoch boli žiaci vedení k užitočnému tráveniu voľného času, v rámci ktorého:

1.       boli rozvíjané schopnosti, zručnosti, talent a nadanie žiakov

2.       bol vytvorený priestor na aktivitu a rozvoj tvorivosti žiakov aj pedagógov

3.       žiaci sa venovali príprave na rôzne školské aktivity a súťaže

4.       žiaci sa zúčastňovali  kultúrnych, športových a  iných aktivít mimo bydliska:  exkurzie, výstavy, výlety, návšteva plavárne...

 

       V spolupráci s  CVČ v Spišskej Belej bolo na škole zriadených 6 záujmových útvarov, ktoré navštevovali žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V rámci spolupráce so SCVČ Rosnička sme pre jednotlivé činnosti získali materiálne vybavenie a finančnú podporu pre rôzne aktivity realizované v mimoškolských aktivitách.

 

Názov záujmového krúžku

Mladý zdravotník

Ochrana prírody a zdravia

Nebojme sa gramatiky

V kocke

Športový krúžok

Cestujeme s angličtinou

Šikovné ruky

Maľovaná abeceda

Maľovaná abeceda

Všestranný žiak

Športový krúžok – dievčatá 2. st.

Bystrá myseľ

Krúžok AJ

Divoká rieka

Učíme sa RJ

Nebojme sa matematiky

Škola hrou

Turistický krúžok

Z rozprávky do rozprávky

Šikovníček

Farebná paleta

Mladý záchranár

Svet a my

Všestranný žiak

Anglický jazyk

Cestujeme s angličtinou

Som všestranný žiak

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Oblasť  spolupráce

    Značný podiel na dosahovaní dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov má aj spolupráca so subjektmi, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov našej školy.

    Spolupracujeme:

 • s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie v Kežmarku
 • so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach
 • s Centrom voľného času v  Kežmarku pri zabezpečovaní praktickej a teoretickej výučby dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku a účasťou žiakov školy na okresných aj obvodných súťažiach.
 • s Centrom voľného času v Spišskej Belej pri zabezpečovaní záujmovej činnosti
 • so Súkromným centrom záujmovej činnosti Rosnička vo Vlkovej
 • s Policajným zborom v Kežmarku
 • s Organizáciou červeného kríža v Poprade
 • s Obcou Huncovce v zastúpení starostu Ing. Jozefom Majerčákom
 • s rodičmi žiakov

   

      V  spolupráci s  rodičmi žiakov konštatujeme mierne zlepšenie účasti rodičov na rodičovských stretnutiach a konzultáciách, čo môžeme porovnať v uvedenej tabuľke:

školský rok

%  účasť

2008/2009

41,00

2009/2010

43,13

2010/2011

50,31

    

 Pedagogickí zamestnanci zintenzívnili spoluprácu s  rodičmi žiakov:

·         osobnou návštevou triednych učiteľov  v rodinách žiakov

·         konzultačnými hodinami v odpoludňajších hodinách

·         prostredníctvom otvorených hodín 

·         predvolaniami rodičov do školy

·         individuálnymi pohovormi s rodičmi žiakov

·         informovaním rodičov žiakov o  výchovno-vzdelávacích  výsledkoch písomnou formou a prostredníctvom internetového spojenia

·         určením návštevných hodín pre rodičov žiakov

 

     V porovnaní s minulým šk. rokom rodičia marginalizovanej rómskej komunity prejavili väčší záujem ohľadom informovanosti o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí vyššou účasťou na odpoludňajších konzultáciách

Spolupráca s MŠ   

 

Na veľmi dobrej úrovni prebiehala spolupráca s  Materskou školou v Huncovciach. Hlavnou náplňou činnosti bola výmena skúseností formou vzájomných hospitácií, návštev, rôznych spoločných činností detí materskej školy a žiakov základnej školy.

Z jednotlivých aktivít boli zhotovované nástenky, ktoré mali veľmi dobrú  úroveň a súčasne boli prostriedkom informácií pre rodičovskú a inú verejnosť o  spolupráci školy s materskou školou.

 

Pri tejto príležitosti ďakuje riaditeľstvo školy:

1.       Zriaďovateľovi Obci Huncovce – v zastúpení starostu obce Ing. Jozefovi Majerčákovi, ktorý bol nápomocný  vo finančnom zabezpečení potrebnom na opravu školskej jedálne, spojovacej chodby a schodov pred budovou školy,

2.       členom výboru rodičovskej rady pri Základnej škole v Huncovciach za ich

      činnosť v šk. roku 2010/2011,

3.   členom výboru Rady školy pri Základnej škole v Huncovciach.    

Záver

Vypracoval: Mgr. Margita Svitanová

V Huncovciach 1. septembra 2011

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.júna 2011

 

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole v Huncovciach na základe vyhlášky MŠ SR zo 16. decembra 2006 č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na svojom zasadnutí dňa 05.09.2011 prerokovala správu za predchádzajúci školský rok prednesenú riaditeľkou školy.

Rada školy nevzniesla žiadne pripomienky a výhrady k správe a v plnom rozsahu s obsahom správy súhlasí

Daniela Brincková,  predseda rady školy

V Huncovciach  dňa 05.09.2011

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Huncovce

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce za školský rok 2010/2011

schvaľuje 

Ing. Jozef Majerčák, starosta Obce Huncovce

V Huncovciach dňa 21.09.2011